GDPR
 
 
 
 
Information om behandlingen av personuppgifter vi samlar in om dig
 
 
Vi är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?
 
FREEWALK, är dataansvarig för behandlingen av den personliga information som vi har fått om dig. Du hittar vår kontaktinformation nedan.
 
 
FREEWALK
 
Sønder Alle 5
 
8000 Aarhus C
 
Danmark
 
CVR-nr: DK-29914648
 
Telefon: +45 28 15 79 88
 
Mail: cv@cvsl.dk
 
 
Syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter
 
Vi behandlar din personliga information för följande ändamål:
 
Vi registrerar information om dig för att kunna målmedvetet kontakta dig,
i förhållande till nyheter och erbjudanden.
Direkt marknadsföring baserat på ditt samtycke: Om du har gett ditt samtycke till detta kan vi använda din e-postadress och ditt telefonnummer för att skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial som är skräddarsytt för dig. Således kan vi rikta våra erbjudanden till dig baserat på den information vi har, inklusive information om dina tidigare köp samt demografisk information som kön, födelsedatum och adress (profilering). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och invända mot sådan profilering genom att kontakta oss enligt nedan eller genom att avregistrera dig från det nyhetsbrev du får från oss
 
 
 
Kategorier av personuppgifter
 
Vi behandlar följande kategorier av personlig information om dig:
 
 
Vanliga kategorier av personlig information:
 
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kön.
 
 
Vem delar vi dina uppgifter med
 
Vi delar inte din personliga information med tredje part såvida det inte krävs enligt lag eller med vårt uttryckliga samtycke.
 
 
Överföring till mottagare i tredjeländer, inklusive internationella organisationer
 
Vi överför inte din personliga information till mottagare utanför EU och EES
utan att specifikt be dig om ditt fullständiga samtycke.
 
 
 
Lagring av din personliga information
 
För närvarande kan vi inte säga hur länge vi kommer att behålla din personliga information. Vi kan dock informera dig om att vi kommer att betona hur länge vi behöver informationen, delvis i förhållande till pågående order, delvis i förhållande till lagkrav, när vi måste avgöra hur länge din information kommer att lagras.
 
 
Rätten att återkalla samtycke
 
Vi kan behandla viss personlig information baserat på ditt separata samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan göra detta genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som anges ovan i punkt 1. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten i vår behandling av dina personuppgifter på grundval av ditt tidigare givna samtycke och upp till uttag. Därför, om du drar tillbaka ditt samtycke, kommer det att träda i kraft först från denna tid. Det påverkar inte heller behandlingen av personuppgifter där, jfr. 2 ovan behandlas på annan grund än samtycke.
 
 
 
 
 
Dina rättigheter
 
Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av information om dig.
 
 
Kontakta oss om du vill använda dina rättigheter.
 
 
Rätt att se information (rätt till åtkomst)
 
Du har rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare information.
 
 
Rätt till rättelse (korrigering)
 
Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.
 
 
Rätt att radera
 
I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tiden för vår allmänna radering inträffar.
 
 
Rätt till begränsning av behandlingen
 
I vissa fall har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt att begränsa behandlingen kan vi i framtiden endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att upprätta, verkställa eller försvara rättsliga anspråk, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen .
 
 
Rätt att invända
 
I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller lagliga behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.
 
 
Rätt att överföra information (dataportabilitet)
 
I vissa fall har du rätt att få din personliga information i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format och att denna personliga information överförs från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.
 
 
Du kan läsa mer om dina rättigheter i den danska dataskyddsverkets guide till de registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk.
 
 
Klagomål till Danmarks dataskyddsbyrå
 
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsverket om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den danska dataskyddsbyråns kontaktinformation på www.datatilsynet.dk.